Құпиялық және жеке деректерді өңдеу саясаты
Осы Құпиялық және жеке деректерді өңдеу саясаты «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ (бұдан әрі – Оператор) сайтының жеке және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. Осы Құпиялық саясатының қолданыстағы редакциясы үнемі танысу үшін қолжетімді және Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналастырылған: https://aolkz.kz/kz/privacy.
Оператор сайт арқылы жеке және өзге де деректерді бере отырып, Пайдаланушы осы Құпиялық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін береді.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялық саясатының шарттарымен келіспесе, ол сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялық саясатының сөзсіз акценті пайдаланушының сайтты пайдалануын бастау болып табылады.

1.ТЕРМИНДЕР
1.1. Сайт – Интернет желісінде орналасқан сайт https://aolkz.kz/kz.
Сайтқа және оның жекеленген элементтеріне (бағдарламалық қамтамасыз етуді, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар операторға толық көлемде тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялық саясатының мәні болып табылмайды.
1.2. Пайдаланушы — сайтты пайдаланушы тұлға.
1.3. Заңнама — Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Жеке деректер – пайдаланушы тіркелу кезінде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде жеке беретін Пайдаланушының жеке деректері.
1.5. Деректер – пайдаланушы туралы өзге де деректер.
1.6. Тіркеу – Пайдаланушының сайтта орналасқан тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
1.7. Тіркеу нысаны – сайтта орналасқан нысан, оны пайдаланушы сайтты толық пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруы керек.
1.8. Қызмет (тер) – оператор келісім негізінде ұсынатын қызметтер.

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
2.1. Оператор оператормен қызмет көрсету және пайдаланушымен өзара іс-қимыл жасау үшін қажетті жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Жеке деректерді келесі мақсаттарда пайдалануға болады:
2.2.1 Пайдаланушыға қызмет көрсету;
2.2.2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
2.2.4 Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұрауларды жолдау;
2.2.5 статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;
2.3. Оператор соның ішінде келесі деректерді өңдейді:
2.3.1 тегі, аты және әкесінің аты;
2.3.2 телефон нөмірі (оның ішінде ұялы телефон).
2.4. пайдаланушыға сайтта үшінші тұлғалардың жеке деректерін көрсетуге тыйым салынады (мұндай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың Құжаттамалық растамасы бола отырып, осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда).

3. ЖЕКЕ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Оператор жеке деректерді Қазақстан Ресбуликасының «Жеке деректер туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
3.2. Пайдаланушының жеке деректері мен өзге де деректеріне қатысты көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялығы сақталады.
3.3. Оператор жеке деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.
Оператор жеке деректер мен деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқылы.
3.4. Оператор Пайладанушының жеке деректері мен деректерін пайдаланушының келісімінсіз келесі тұлғаларға беруге құқылы:
3.4.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;
3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.
3.5. Оператор жеке деректер мен деректерді осы Құпиялық саясатының 3.4-тармағында көрсетілмеген үшінші тұлғаларға мынадай жағдайларда беруге құқылы:
3.5.1 Пайдаланушы осындай әрекеттерге өз келісімін білдіргенде:
3.5.2 пайдаланушы сайтты пайдалану немесе пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде қажет.
3.6. Оператор жеке деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
4.1. Оператор заңнамаға сәйкес жеке және өзге де деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және жеке деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, оның ішінде жеке деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР
5.1. Осы Құпиялық саясатын қолдануға байланысты туындайтын пайдаланушы мен оператор арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылуға жатады.
5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуі тиіс.
Пайдаланушы сотқа жүгінер алдында міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауға және операторға жазбаша түрде тиісті шағымды жіберуге тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.
5.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл құпиялық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
5.4. Оператор кез-келген уақытта пайдаланушымен алдын ала келіспей-ақ құпиялық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Барлық өзгерістер сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
5.5. Пайдаланушы өзекті редакциямен танысу арқылы құпиялық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше қадағалауға міндетті.
5.6. Осы Құпиялылық саясаты бойынша барлық ұсыныстар немесе сұрақтар электрондық пошта арқылы хабарлануы керек info@aolkz.kz немесе +7-7172-932372 телефон нөмірі бойынша.